Σχηματική λειτουργία κυψελίδας καυσίμου Η2
πολυμερικής μεμβράνης
½ O2 + H+ + 2e-  =>  H2O
H2 => 2H+ + 2e-