Η γεωθερμική ενέργεια δεν αφήνει χημικά ή άλλα κατάλοιπα και για αυτό είναι φιλική προς το περιβάλλον.

Παρ' όλα αυτά έχει μερικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις:

Η άντληση του νερού στα γεωθερμικά εργοστάσια μπορεί να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον όπως:

- Nα στερέψουν θερμές πηγές που υπάρχουν στην περιοχή.

- Nα διαφοροποιηθούν ή και να σταματήσουν θερμοπίδακες (αποτελούν σπάνιο φαινόμενο και τουριστικό αξιοθέατο στις περιοχές που εμφανίζονται).

- Το νερό που χρησιμοποιείται στη γεωθερμία περιέχει διαλυμένες αέριες και στερεές ουσίες που αποβάλλονται στην ατμόσφαιρα. Το ποιες είναι αυτές οι ουσίες, αλλά και σε τι ποσότητα περιέχονται στο νερό, διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Το υδρόθειο H2S λόγω τοξικότητας και μυρωδιάς αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα και για αυτό έχουν αναπτυχθεί τρόποι για την αφαίρεσή του. Αλλες διαλυμένες ουσίες όπως το διοξείδιο το άνθρακα C2O και το μεθάνιο CH4  αποτελούν επίσης πρόβλημα γιατί συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Κατάλληλα μέτρα χρειάζεται επίσης να παρθούν για αέρια όπως η αμμωνία, το ραδόνιο (ραδιενεργό) και το Βόριο.

- Ο θόρυβος στο εργοστάσιο αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τους εργαζόμενους και είναι απαραίτητη η εγκατάσταση φίλτρων για τη μείωσή του.

- Τα αέρια που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα σε υψηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσουν μεταβολές στο κλίμα σε τοπικό επίπεδο όπως ομίχλη. Επίσης το χλιαρό νερό που αποβάλλεται σε ποτάμια ή λίμνες ανεβάζει τη θερμοκρασία και προκαλεί τροποποιήσεις στο οικοσύστημα.
geyser (θερμοπίδακας) στην Ισλανδία.